ప్రశాంతత
ప్రశాంతత

ప్రశాంతత లేదని అనుకోవడానికి కారణం మన మనస్సు ఆలోచనలు శ్రుతి తప్పకుంటే మనస్సు స్థిరంగా ఉన్నట్టే అప్పుడు ఆత్మ స్వరూపం…