దైవలీల
దైవలీల

భగవంతుడినే సదా నమ్ముకుని అతని చేయూతతోనే నడుస్తున్నట్టు జీవించే వారి విషయంలో కొన్ని సంఘటనలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. అలాంటి సంఘటనలు వారిలో…

సప్తాశ్వాలు
సప్తాశ్వాలు

మిత్రుడికోసం ప్రాణం ఇవ్వడం సులభం ప్రాణం ఇచ్చే స్థాయికి మిత్రుడు దొరకడం కఠినం

"హరే రామ్ ...హరే రామ్..."
"హరే రామ్ ...హరే రామ్..."

గాంధీజీ రోజు ఎనిమిది ఔన్సుల మేక పాలు తాగటం అలవాటు. అయితే ఆమ్కీలో ఉన్నప్పుడు మేకపాలు దొరకలేదు. దానికి బదులు…