కృష్ణ శ్రీ

కృష్ణ శ్రీ

కృష్ణ శ్రీ గారు కాన్బెర్రా (ఆస్ట్రేలియా) వాస్తవ్యులు.  వారు చాలామంది తెలుగువారిలాగానే IT రంగంలో పని చేస్తారు.  తెలుగులో కవితలు, కధలు వ్రాయడం వారి అలవాటు.

Send a Comment

Your email address will not be published.