చారి చిగురాల

చారి చిగురాల

చారి చిగురాల గారు గత 20 సమ్వత్సరాలుగ ఆస్ట్రలియా లో ఉన్టున్నారు. వీరికి తెలుగులో జానపద గేయాలు వ్రాయడం మరియు పాడడము అలవాటు. వీరు తన భార్య శ్రీమతి శ్రే లత మరియు వారి అబ్బాయి కిరీటి తో కలిసి మెల్బోర్న్ లోని తెలుగు సామ్స్క్రుతిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్టూ ఉన్టారు. తెలుగు వారందరికీ తెలుగు భాషే ఒక అనుబంధ బాంధవ్యాన్ని కలిగిస్తుందని గట్టిగా నమ్మి ఆ భాషకు చేతనైనంత సేవ సరదాగ చెయాలని ప్రయత్నిస్తాడు.

Send a Comment

Your email address will not be published.