డా. చారి ముడుంబి

డా. చారి ముడుంబి

డాక్టర్ చారి ముడుంబి మెల్బోర్న్ లో గత 25 సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నారు. ఐ.ఐ.టి, బొంబాయిలో కంప్యూటర్ సైన్స్ లో పి.హెచ్.డి చేసి వృత్తి రీత్యా కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్ గా పని చేస్తున్నారు. వీరు మంచిగాయకులు, నటులు కూడాను. చాలా సంగీత కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నారు. సంగీత, నాటక పోటీలలో చాలా బహుమతులు గెల్చుకున్నారు. వీరికి చిన్నతనం నుంచీ తెలుగు భాష, సంగీతం అంటే ప్రాణం. హాస్యం అంటే చాల ఇష్టం.

Send a Comment

Your email address will not be published.