రమాకాంత్ రెడ్డి

రమాకాంత్ రెడ్డి

రమాకాంత్ రెడ్డి మెల్బోర్న్ నివాసి. ఐటి రంగంలో పని చేస్తూ ఆదర్శ భావాలు గల అభ్యుదయవాది. తెలుగు మాటన్నా భాషన్నా చాలా అభిమానం.

Send a Comment

Your email address will not be published.