సృజన సారథి కొంపెల్ల
సృజన సారథి కొంపెల్ల

శ్రీశ్రీని చిరంజీవిగా నిలిపిన సృజన సారథి కొంపెల్ల – జూన్ 23 కొంపెల్ల జనార్ధనరావు వర్ధంతి మహాకవి శ్రీశ్రీ ‘మహాప్రస్థానం’…

ఉగాది నవ్వులు
ఉగాది నవ్వులు

ప్లవ నామ సందర్భంగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలతో –మీ నందగిరి శ్రీనివాసరావు, ఆక్లాండ్, NZ