వాల్‌నట్స్ తింటే జీవితకాలం..
వాల్‌నట్స్ తింటే జీవితకాలం..

వాల్‌నట్స్ తింటే జీవితకాలం పెరుగుతుంది కరోనా మహమ్మారి కాలం కావడంతో ఆరోగ్యం ఆవశ్యకతను అందరూ తెలుసుకున్నారు. రోగనిరోధకశక్తి అధికంగా ఉంటే…