తెలుగు వారి వెలుగు


తెలుగు భాషోద్యమంలో భాగంగా ఈ తెలుగుమల్లి ఆస్ట్రేలియా ఆంధ్రుల దృక్పధంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పుని తేగలదని మన భాషా సంస్కృతులు ఆస్ట్రేలియా న్యూ జిలాండ్ దేశాల్లో కొత్త పుంతలు త్రొక్కగలదని ఆసిస్తూ

కృష్ణ నడింపల్లి
అధ్యక్షులు
కాన్బెర్రా తెలుగు సంఘం

Send a Comment

Your email address will not be published.