గ్రీష్మంలో వసంతం

తెలుగు వారందరికీ వారధిగా ఇంటింటా పెన్నిధిగా – పండుగలు, పబ్బాలు, సంబరాలు వినోద కార్యక్రమాలు కనులతో వీక్షించే విధంగా ఈ తెలుగుమల్లి అంతర్జాలం అన్ని వయసుల వారికీ ఉపయోగ పడుతుందని ఆసిస్తూ మా ఆశీస్సులు అందజేస్తున్నాము.

శ్రీనివాస్ పలాడి
అధ్యక్షులు
పెర్త్  తెలుగు సంఘం

Send a Comment

Your email address will not be published.