ఖండిత--అష్థ విధ శృంగార నాయిక

ఖండిత--అష్థ విధ శృంగార  నాయిక

ప్రియునితో —–

రేతిరంత ఏడనుంటివొ విభుడా నాప్రియుడా ,ఏడనుంటివొ ,

నిండు పున్నమీ నీరుగారిపోయే ,

పండు వెన్నెలా మసక బారిపోయే,

ముడిచిన కురుల తురిమిన మల్లె ,జాజి విరులు ,

ముకులించుకు రాలి పోయె,।। రేతిరంతా  ॥

 

నా కాటుకకళ్ళు నీకై ఎదురుచూపుల ,

కంటి నీరై పారే ॥ ఏ డనుంటివొ ॥

ఏమను కొంటివొ ,ప్రియుడ ॥

తెల తెలవారే తొలికోడి కూసే ,

జాలువారు వేకువ ఝామున

మెల  మెల్లగ మార్జాలము వోలె

ఇల్లు జేరితివి ॥ఏడ నుంటివో విభుడ   ॥

ఇంత దనుక దేనితో నున్నవో

చెప్పకనే చెప్పేను నీవైనం మౌనం ,

నఖముల గాట్లు, దంత గాతలు ,

పోవోయి, పోవోయి దాని చెంతకే పోవోయి ,

రాబోకు దరికి రాబోకు,

,రాబొకు బొంకులేవి చెల్లబోవు ,

ఆ వగలాడి  చెంతకె  పోవోయి పోవోయి

————————————————–

కామేశ్వరి సాంబమూర్తి .భమిడి పాటి .

Send a Comment

Your email address will not be published.