కవితంటే..
కవితంటే..

“ప్రేమే దైవమనే లొకం – ప్రేమను పలుమార్లు చంపినప్పుడు పుట్టిందే కవిత, భూమి ఆకాశం కలిసేచోటుకెళదాం అన్న జాణ బేలతనానికి…

మాతృ భాష అంప శయ్య పై..
మాతృ భాష అంప శయ్య పై..

మాతృ భాష అంప శయ్య పై ఎదురు చూస్తున్న ఈ రోజుల్లో భావ వ్యక్తీకరణ వెల్లువై పొంగుతోంది కవుల పదాల్లో