చూసాను  ఆమెను
చూసాను ఆమెను

మళ్ళీ ఆమెను చూసాను చాలా కాలం తర్వాత ఈరోజు చూడకూదనుకున్న రీతిలో చూసాను

అందం ఓ  ఆలయం
అందం ఓ ఆలయం

ఒక రోజు సోక్రటీస్ రావాల్సిన సమయానికి ఇంటికి రాలేదు. ఆయన భార్య కంగారుపడింది. ఇరుగుపొరుగు వాళ్ళు ఏమైందో అని కంగారుపడ్డారు.

నాడు - నేడు
నాడు - నేడు

మనుషుల మధ్య కలహం, అనవసర వాదం, అన్నిటా స్వార్ధం …. ఇదే ఈనాటి సమాజం! మనుషుల మధ్య స్నేహం, పరస్పర…