డా.రాంప్రకాష్ ఎర్రమిల్లి

డా.రాంప్రకాష్ ఎర్రమిల్లి

డా.రాంప్రకాష్ ఎర్రమిల్లి ఎలక్ట్రోనిక్స్ రంగంలో పరిశోధకులు. మెల్బోర్న్ నివాసి. ప్రస్తుతం మోనాష్ విశ్వవిద్యాలయంలో పనిచేస్తున్నారు. కవితలు వ్రాయడం, పౌరాణిక నాటకాలు వ్రాయడం వారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. చిన్నప్పటినుండి సాంప్రదాయ కుటుంబంలో పెరిగి ఆంధ్ర దేశానికీ దూరంగా వున్న ఖరగ్ పూర్ లో పెరిగినా తెలుగు భాషపై ఆశక్తి, మక్కువ.

Send a Comment

Your email address will not be published.