శివ! శివా!
శివ! శివా!

ఉత్పలమాల: భక్తుడు శంభుడన్న అవిభక్తసరాగము చూపు శంకరా ముక్తినొసంగు వాడవని ముచ్చటతీరగ నిన్ను కొల్చెదన్ భక్తిగ నిన్ దలంతును శుభంబుల…

తండ్రి ఆశయము
తండ్రి ఆశయము

చంపకమాల: అలసటనొందకెన్నడును హాయినెరుంగక కష్టనష్టముల్ మెలకువగానెదుర్కొనుచు మిక్కిలిబాధ్యతతోడ తండ్రిగా వెలయుచు ప్రేమజూపెడి పవిత్రవిశాలమనస్సు నీదియౌ సలలిత రాగసుందర రసానుభవాద్భుత సారమీయగన్…

శ్రీరామా!
శ్రీరామా!

రామనామమ్ము విజయమంత్రమ్ము సుమ్ము రామనామాక్షరమ్ములే రక్షయగును రాక్షసావళి దునిమి సురాజ్యమిచ్చు నీయయోధ్యాధి పతి మనకెపుడు దిక్కు దనుజసంహారమొనరించు విజయరాము డభయమొసగెడి…

అమ్మ అందం ఏమైంది?
అమ్మ అందం ఏమైంది?

అమ్మ! పెళ్ళైన కొత్తలో మల్లెతీగలా, ఏడు మల్లెలెత్తులా ఉండేదట! సుకుమారం నీవేనా అంటే? మల్లె కూడా మెల్లగా జారుకునేదట! అక్కడికి…