శ్రీరామా!
శ్రీరామా!

రామనామమ్ము విజయమంత్రమ్ము సుమ్ము రామనామాక్షరమ్ములే రక్షయగును రాక్షసావళి దునిమి సురాజ్యమిచ్చు నీయయోధ్యాధి పతి మనకెపుడు దిక్కు దనుజసంహారమొనరించు విజయరాము డభయమొసగెడి…

అమ్మ అందం ఏమైంది?
అమ్మ అందం ఏమైంది?

అమ్మ! పెళ్ళైన కొత్తలో మల్లెతీగలా, ఏడు మల్లెలెత్తులా ఉండేదట! సుకుమారం నీవేనా అంటే? మల్లె కూడా మెల్లగా జారుకునేదట! అక్కడికి…

కరోన
కరోన

తుఫాను కంటే వేగంగా దూసుకు వచ్చేసిందీ కరోన భూకంపం కంటే ఎక్కువగా కంపించేసిందీ కరోన ఆటవికుల పొదల నిప్పుకంటే తీవ్ర…

భయమే జీవితం
భయమే జీవితం

మనిషికి పుట్టుకంటేనే భయం! అమ్మ కడుపునుండి తిన్నగా వస్తాడో,రాడోని భయం! ఆపై వేసే అడుగు, ఎక్కడ వేస్తే ఏమౌతుందోనని భయం!…