డా.చింతలపాటి గారికి “కావ్య కళా ప్రపూర్ణ”
డా.చింతలపాటి గారికి “కావ్య కళా ప్రపూర్ణ”

ప్రముఖ పద్య కవి, పండితులు, విశ్రాంత ప్రదానోపాధ్యాయులు డా.చింతలపాటి మురళీ కృష్ణ గారికి ఆస్ట్రేలియాలోని  “తెలుగుమల్లి” సాంస్కృతిక సంస్థ “కావ్య…